KEN SHIN KAI -NEWSPAPER ARTICLES

"GOZO SHIODA MEMORIAL SEMINAR" - 2004

Gozo Shioda Memorial Seminar - 2004