KEN SHIN KAI -NEWSPAPER ARTICLES

"AIKIDO GAINING IN POPULARITY" - 1992

Aikido Gaining in Popularity - 1992